Business division

 


" China:Hebei, Inner Mongolia, Shandong, the three Eastern Provinces, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Yunnan, Jiangsu, Xinjiang

" The world:Russia